"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง" TH

About Auction

"18 ปี AAA เพื่อชุมชนเติบโตเข้มแข็ง"

สำนักงานใหญ่


ข้อกำหนดการประมูลรถยนต์ (ผู้ซื้อ)

"ผู้ขาย" หมายถึงสถาบันการเงินหรือบริษัท
"บริษัท" หมายถึงบริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด (AAA)
1.ผู้ประมูลควรตรวจสอบรถยนต์ก่อนการประมูล (เปิดให้ชมรถยนต์เฉพาะวันที่มีการประมูลคือ จันทร์ หรือ ศุกร์)
2.ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลจะต้องชำระค่ามัดจำป้ายหมายเลขประมูลจำนวน 20,000 บาท เป็นเงินสดก่อนการประมูล
3.ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อ
4.ผู้ขายได้มอบสิทธิ์ให้โฆษก (AUCTIONEER) มีอำนาจในการขายรถยนต์ตามรายการและไม่อนุญาตให้ผู้ใดทำการยกเลิกการประมูลหลังจากที่ได้ทำการประมูลแล้ว
5.โฆษกสามารถที่จะรอการให้ราคาประมูลจากผู้ซื้อสามารถที่จะรับหรือไม่รับราคาประมูลใดๆก็ได้และมีสิทธิ์ที่จะถอนการประมูลรถยนต์รายการใดๆออกจากการขายได้
6.รถยนต์ทั้งหมดขายตามสภาพโดยผู้ขายและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดของรายละเอียดรถยนต์แต่AAAขอให้การรับรองดังนี้เลขตัวถัง-เลขเครื่องยนต์ถูกต้องตรงตามเล่มทะเบียนและสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทุกคันรวมทั้งขอรับประกันเลขกิโลเมตรตรงตามจริงและขอให้การรับรองรถที่ผ่านการตรวจสภาพโดย I TestCarมีโครงสร้างตัวถังปลอดภัยโดยผู้ซื้อจะได้ใบรับประกันเป็นเวลา6เดือน
7.ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนเงินหรือปฏิเสธรถยนต์ในรายการใดๆที่รายละเอียดไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในรายการรถยนต์ยกเว้นเหตุจากที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดข้อ6
8.ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการประมูล -ค่าขนย้ายรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งค่าภาษีรถยนต์ค่าโอนกรรมสิทธิ์และค่าอากรแสตมป์ทั้งหมด
9.รถทุกคันที่นำส่งเข้าประมูลทางผู้ขายจะทำการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยและพรบทันที เว้นแต่จะระบุไว้ในรายการ
10.ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินและบุคคลระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ประมูลซื้อได้
11.การประมูลทุกครั้งจะถูกบันทึกโดยเทปซึ่งใช้เป็นหลักฐานและยืนยันการขายโดยโฆษกจะกรอกหมายเลขผู้ซื้อและราคาลงใน“ใบบันทึกราคาขายรถยนต์”

1.ผู้ประมูลได้ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขผู้เข้าร่วมประมูลติดต่อบริษัทเพื่อชำระเงินและรับรถยนต์
2.ผู้ประมูลได้จะต้องชำระเงินมัดจำค่า10 %ของราคาที่ประมูลได้พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการขายจำนวน 10,700 บาท (รวมVAT 7%) ต่อคันเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คภายในเวลา17.00น. ของวันประมูลสั่งจ่ายในนาม“บริษัทอัลลายแอนซ์ออโต้ออคชั่นจำกัด ” ธนาคารธนชาตสาขาซีคอนสแควร์บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 009-207-555-8
3.ผู้ประมูลซื้อจะต้องเป็นผู้ที่ยอมรับในข้อกำหนดการประมูลและมีหน้าที่ที่จะต้องชำระเงินในการซื้อรถยนต์ส่วนที่เหลือภายใน 3 วันทำการนับรวมวันประมูล
4.เมื่อผู้ประมูลซื้อรถยนต์ได้ชำระเงินครบทั้งจำนวนแล้วจะต้องทำการเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่ของบริษัทฯภายใน 3 วันทำการนับรวมวันประมูล
5.การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินครบทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อ
6.ผู้ประมูลซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบสภาพรถยนต์และความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงภาระทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ได้หลังจากโฆษกประกาศ “ขาย”
7.ในกรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่ชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือที่ประมูลได้ให้แก่บริษัทภายใน 3 วันทำการนับรวมวันประมูลบริษัทและผู้ขายขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำและนำรถยนต์คืนตามรายการที่ขายไปแล้ว
8.ผู้ขายและบริษัทสามารถที่จะเรียกร้องให้ผู้ประมูลซื้อชดใช้ค่าเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเสียหายจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือผลเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการประมูล
9.กรณีที่ผู้ประมูลซื้อมีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงชื่อ-ที่อยู่ / ชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ต้องการระบุในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีหลังจากการลงทะเบียนผู้ซื้อจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเป็นเงินจำนวน20,000บาทต่อ 1 รายการ

กรณี อยากซื้อ?

Q ทำไม? ต้องตรวจโครงสร้างแชสซี ก่อนนำรถเข้าประมูล
A เพราะ AAA ต้องการให้ผู้ซื้อ “มั่นใจ”ว่ารถที่เข้าประมูลทุกคันมีโครงสร้างแชสซีที่ “ปลอดภัย”
Q ทำไม? รถที่เข้าประมูล จึงไม่รับรองสภาพของเครื่องยนต์
A เพราะเป็นการประมูลขายตามสภาพจริงที่ปรากฏ จึงไม่สามารถรับรองสภาพเครื่องยนต์ให้แก่ผู้ซื้อ
Q ทำไม? ต้องจัดเกรดรถทุกคัน ก่อนเข้าประมูล
A เพราะการจัดเกรดรถ ช่วยให้ผู้ซื้อทราบสภาพโดยรวมของรถที่เข้าประมูล และช่วยในการตัดสินใจด้วย
Q ทำไม? รถบางคันที่เข้าประมูล จึงมีเลขกิโลเมตรสูงกว่ามาตรฐาน
A เพราะรถที่ส่งเข้าประมูลจะต้องแจ้งเลขกิโลเมตรตามความเป็นจริง และห้ามปรับแต่งก่อนเข้าประมูล
Q ทำไม? ราคาที่ประมูล ต่ำกว่า ราคาตั้งขายที่เต๊นท์รถมือ2
A เพราะผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าการตลาด(เสมือนหนึ่งซื้อจากผู้ขาย) และค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพรถยนต์
Q ทำไม? ต้องติดต่อไฟแนนซ์ ก่อนเข้าประมูลซื้อ (เพื่อขอ Pre Approved)
A เพราะผู้ซื้อมีเวลาชำระเงินเพื่อรับรถเพียง 2 วันหลังจากประมูล จึงควรขอสินเชื่อรถยนต์ล่วงหน้าก่อน
Q ทำไม? จึงจะมั่นใจได้ว่าการประมูลที่ AAA โปร่งใส
A เพราะ AAA เป็นทั้งตัวแทนผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นกลางและรักษาผลประโยชน์ทุกฝ่าย
Q ทำไม? ต้องเลือกมาประมูลที่ AAA
A เพราะ AAA ให้คำมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และมีบริการเสริมต่างๆอีกมากมาย

กรณี อยากขาย?

Q ทำไม? ควรนำรถเข้าประมูลขายที่ AAA แทนการเสนอขายที่เต๊นท์รถมือ2
A เพราะ AAA กล้ารับประกันราคาประมูลขายสูงกว่าที่เต็นท์ 5 – 9% (ตามการจัดเกรดรถยนต์)
Q ทำไม? AAA จึงกล้ารับประกันราคาประมูลขาย
A เพราะ AAA มิได้ประเมินราคาตามปีรถเท่านั้น แต่ประเมินตามสภาพรถ-รุ่นรถ-สีรถ และเลขกม.
Q ทำไม? ต้องนำรถมาที่ประมูลก่อนอย่างน้อย 1 วัน
A เพราะI-TestCar ต้องตรวจโครงสร้างแชสซี และออกใบรับประกันการซื้อคืน 100%
Q ทำไม? รถที่ติดไฟแนนซ์ หรือค้างค่างวด จึงสามารถนำเข้ามาประมูลขายได้
A เพราะ AAA จะแยกจ่ายเช็คเป็น 2 ฉบับ โดยจ่ายให้แก่ไฟแนนซ์ และที่เหลือจ่ายให้แก่ผู้ครอบครอง

การประมูลในแต่ละครั้งเราต้องการ สร้างมาตรฐาน และความไว้วางใจ เราต้องยอมรับความจริงที่ว่าที่ผ่านมารถมือสองเป็นธุรกิจสีเทา ถึงมีคำว่า "รถย้อมแมว" คนยังติดภาพนี้พวกเราอยู่ในวงการรถมือสอง มากว่า 25 ปี เราก็ได้ยินเรื่องรถย้อมแมวมาโดยตลอด

ผลิตภัฒฑ์ คือ ตัวรถยนต์จะต้องทำให้คนซื้อเกิดความเชื่อมั่น เชื่อว่าไม่มีชนหนัก ตัดต่อหรือพลิกคว่ำ ซึ่งถามว่าการตรวจโดยเครื่องเลเซอร์สสแกนของ L TestCar เป็นเครื่องตรวจยี่ห้อ "ชีฟ" นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าการใช้เทคโนโลยีเชื่อถือได้มากกว่าสายตา และแค่บอกไม่เพียงพอ แต่เราต้องทำให้มั่นใจและต้องเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย ทั้งนี้ใบรับรองจะออกโดย L TestCar พร้อมเอกสารการรับรองนาน 6 เดือน นับตั้งแต่ประมูลรถจาก AAA และหากพบว่ามีการชนหนัก ตัดต่อ หรือพลิกคว่ำ ให้ผู้ซื้อนำใบรับรองพร้อมเอกสารการรับรองมารับเงินคืน 100%

รับประกันเลขไมล์แท้ ปี 53 AAA ประมูลรถไป 45 ครั้ง ประมูลรถจบ 2,530 คัน เรารับกลับคืนมา 5 คันที่เลขไมล์ไม่ตรง ซึ่ง "ผู้ขายยินดีรับคืนทันที" เพราะเราต้องการทำให้เกิดความมั่นใจว่า "รถทุกคันที่เข้าประมูลที่ AAA" ทุกๆ เลขไมล์เป็นของจริงและของแท้

นอกจากนี้เรายังมีพันธมิตรที่เป็น ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ครบวงจร คือ a.c.t ซึ่งมีกว่า 70 สาขาทั่วประเทศ ให้คุณไปซ่อมที่ไหนก็ได้ เปลี่ยนยาง เปลี่ยนนำมันเครื่องได้หมดเอาไปตรวจสภาพแล้วไม่เปลี่ยนไม่ซ่อมกับเขาได้ก็ยังได้ เพราะเค้าเต็มใจในการให้บริการ

สินเชื่อรถยนต์มือสอง ต้องยอมรับว่าคนที่ซื้อรถมือสองต้องการไฟแนนซ์ ด้านการวิจัยก็ออกมาแล้วว่ากว่า 85% คนที่ซื้อรถมือสองต้องเอาไปจัดไฟแนนซ์ ทั้งนี้ก่อนการประมูล ธนชาต จะแจ้งรถที่เข้าประมูลว่ารถแต่ละคันทียอดจัดเท่าไหร่ อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่ก่อนการประมูล บางทียอดประมูลอาจจะตำกว่ายอดจัดคุณก็ไม่ต้องใช้เงินดาวน์เลย ทำให้พ่อค้ารถมือสอง หรือบุคคลทั่วไป รู้สึกพอใจว่าเรามียอดจัดให้ ซึ่งผู้ซื้อสามารถติดต่อผ่าน AAA ได้ด้วย

สุดท้ายคือการโอนกรรมสิทธิ์ได้ 100% ซึ่งประเด็นการโอนกรรมสิทธิ์ทำให้ใครหลายคนกังวลใจ และเป็นธรรมดาของคนที่ซื้อรถ ย่อมต้องการได้เล่มทะเบียนด้วย ดังนั้น AAA ขึงได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาประมูลรถ และตอกย้ำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ทุกคัน

คุณประสงค์ ยังฝากแจ้งว่าท่านสามารถติดต่อกับ AAA ได้ที่ สายด่วนประมูลรถ 08-7711-0076 ทุกวัน เพราะที่ AAA ซื้อไปใช้ก็อุ่นใจ ซื้อไปขายก็มั่นใจ


“คุ้มค่า”...กับอะไร และ กับใคร


คุ้มค่า ด้านผู้ซื้อ

1.ผู้ซื้อ ได้รับรถยนต์ ตามสภาพที่เป็นจริง
2.ผู้ซื้อ ได้รับเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง
3.ผู้ซื้อ ได้รับการบริการที่รวดเร็วและเป็นกันเอง
4.ผู้ซื้อ ได้รับบริการเสริมอื่นๆ จากพันธมิตร AAA

คุ้มค่า ด้านผู้ขาย

1.ผู้ขาย ได้รับราคาสุดท้ายที่เหมาะสมกับสภาพรถ
2.ผู้ขาย ได้รับเงินค่าตัวรถ ตรงตามกำหนดเวลา
3.ผู้ขาย ได้รับการบริการที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
4.ผู้ขาย ได้รับบริการเสริมอื่นๆ จากพันธมิตร AAA

รอบประมูล ครั้งต่อไป

Lot

เริ่มประมูล น.

บริษัท อัลลายแอนซ์ ออโต้ ออคชั่น จำกัด

T. 02-739-1900
T. 087-739-1900
F. 02-136-1661 #20